Hệ thống quản trị tri thức tinh gọn với SlimCRM

Tính năng phần mềm quản lý tri thức

Kho lưu trữ  
tài sản tri thức của doanh nghiệp

Kiến tạo  
môi trường Sáng tạo

Công cụ trợ giúp
sự trao đổi hợp tác tối đa

Tạo tri thức dễ dàng với bản đồ tư duy

Biên soạn tài liệu tri thức dễ dàng và trực quan hơn

Tính năng phần mềm quản lý tri thức

Tự động tạo mục lục bài viết

Tính năng độc đáo nhưng vô cùng hữu ích

Tính năng phần mềm quản lý tri thức

Phân loại và tìm kiếm tiện lợi

Phân loại tri thức theo các chủ đề

Tính năng phần mềm quản lý tri thức

Bảo mật tri thức bằng phân quyền

Phân quyền xem/sửa các tài nguyên tri thức theo vai trò hoặc cụ thể từng người dùng

Tính năng phần mềm quản lý tri thức

Hỏi đáp về phần mềm quản lý tri thức

Khách hàng tiêu biểu tại các lĩnh vực

Du lịch

Ngành du lịch

Dịch vụ

Ngành dịch vụ

Thương mại

Ngành thương mại

Công nghệ

Ngành công nghệ

Thi công xây dựng

Ngành thi công xây dựng

Bất động sản

Ngành bất động sản