Các Bước Ứng Dụng SlimCRM


  • B1: Đăng ký dùng thử miễn phí
  • B2: Tham gia buổi demo, tư vấn chuyên sâu 1:1
  • B3: Nhận đề xuất chi tiết và bảng tính ROI 
  • B4: Thảo luận về giá cả và thời điểm triển khai
  • B5: Chuyển đổi dữ liệu và đạt hiệu suất vượt trội
tính năng
Sales
tính năng
Marketing
tính năng
Service
tính năng
Công việc
tính năng
Mục tiêu
tính năng
Tri thức